top of page

Obchodné Podmienky

upravujúce vzťah kupujúceho (objednávateľa) a predávajúceho (dodávateľa) v zmysle zákona č. 513/1991 Zb., 22/2004 Z. z. pre prevádzkovateľa značky Go-Dany.com, menovite Remedios o.z., ​Pankuchova 1, Bratislava, 85104, IČO:  42184151 (posledná úprava: 29.08.2021)

V prípade, že s nejakou časťou týchto podmienok nesúhlasíte, pošlite nám protinávrh. Urobíme všetko pre to, aby nové znenie bolo pre obe strany výhodné. 

Cena, platba, splatnosť, storno, náhrada .. 
 

Ceny produkcie Go-Dany.com sa môžu meniť v závislosti od viacerých faktorov. Ich aktuálna hodnota pre jednotlivého záujemcu je definovaná v emailovej komunikácii, alebo na základe záujemcom vyplnenej Prihlášky, alebo na platobnom portáli, cez ktorý je realizovaná kúpa. Cena môže byť stanovená aj dohodou.

Platba, kurzovné alebo vstupné sa uhrádza buď cez náš platobný portál (alebo cez platobné portály našich distribučných partnerov) podľa popisu pri jednotlivých položkách, alebo prevodom na účet: (IBAN ​SK8502000000002854658753), na základe predchádzajúcej dohody (či vystavenej faktúry), alebo v hotovosti na mieste stretnutia, alebo barterovou transakciou). Realizovaním kúpy, obchodu, alebo objednávky súhlasíte s týmito Obchodnými Podmienkami

Splatnosť (na presných termínoch splatnosti je možné sa dohodnúť aj individuálne):

A)  pri predplatení zľavneného kreditu alebo pri barter transakcii: najneskôr v deň čerpania aktivity alebo služby  

B)  bežná osobná objednávka: po uplynutí mesiaca, do 7 dní od prijatia potvrdzujúceho emailu (mesačného reportu) a/alebo faktúry 

C)  bežná firemná objednávka: po uplynutí mesiaca, do 15 dní od prijatia faktúry

(Poznámka na faktúre: Táto faktúra je zároveň dodacím listom. V prípade omeškania voči termínu splatnosti si vyhradzujeme právo účtovať penále vo výške 3% za každý deň omeškania)

D)  špeciálna objednávka: po dohode najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca 

---

A) Kupujúci si po zakúpení kreditu dohodne detaily čerpania aktivity, alebo služby. V prípade potreby alebo zmeny svojho rozhodnutia môže čerpanie posunúť na neskorší termín, alebo sa môže dohodnúť na alternatívnom čerpaní zakúpenej hodnoty, či už formou absolvovania akejkoľvek inej z našich aktuálnych, či budúcich ponúk zverejnených na Go-Dany.com, alebo môže formou Darčekového Poukazu zvyšok nevyčerpanej sumy darovať, a podobne. V prípade predčasného odstúpenia klienta z prebiehajúcej aktivity pred jej ukončením, bude klientovi vystavený Darčekový Poukaz na nevyčerpané zaplatené hodiny s platnosťou 6 nasledujúcich mesiacov. Voucher je samozrejme prenosný na iné osoby alebo iné aktivity z našej ponuky. 

 

---

Late Cancellation - skupinové aktivity: V prípade klientovho písomného odhlásenia sa z aktivity, alebo zrušenia objednávky sa vracia platba nasledovne: 7 a viac dní pred začiatkom realizácie 100% z platby, 2 až 6 dní pred začiatkom realizácie 70% z platby, od 24 do 48 hodín pred začiatkom realizácie 50%. Pri zrušení účasti v deň realizácie aktivity alebo služby (do 24 hodín = príliš neskoro) je klient bez nároku na vrátenie platby. V tomto prípade môže však za seba poslať náhradu, alebo môže využiť čerpanie kreditu v budúcnosti spôsobom podľa popisu vyššie o alternatívnom čerpaní :)

Late Cancellation - individuálne aktivity: Klient platí 50 % z dohodnutej ceny v prípade, ak nedostaví na stretnutie alebo konferenčný hovor, a ak svoju neúčasť neohlási, alebo ju ohlási menej, než 24 hodín pred termínom, a 100 % z dohodnutej ceny pri dobe kratšej, než 12 hodín pred termínom.  

Garancia vrátenia peňazí: Z akéhokoľvek dôvodu z našej strany predčasne ukončené, alebo zrušené aktivity budú uskutočnené v čo najskoršom možnom náhradnom termíne podľa dohody. Náhradný termín bude v dostatočnom predstihu oznámený klientovi emailom. V prípade, že nebude možné uskutočniť náhradu, alebo nenastane dohoda, bude klientovi zaplatená pomerná finančná čiastka za nevyčerpané aktivity, alebo služby vrátená v hotovosti alebo na účet, v termíne do 7 dní po ukončení, alebo zrušení. 

Fotografovanie, alebo zhotovovanie akýchkoľvek záznamov našej produkcie (edukatívnej, či umeleckej) je bez predchádzajúcej dohody alebo uhradenia  licenčného poplatku  20 eur zakázané. V prípade porušenia zákazu, môžu byť vyvodené právne dôsledky. Po dohode, alebo uhradení licenčného poplatku sa dotyčná osoba (vykonávateľ fotografovania, alebo záznamu) stáva spoluautorom takto vzniknutých materiálov, ktorých spoluautorstvo patrí zároveň aj fotografovaným/zaznamenaným lektorom, či umelcom, ktorí môžu vďaka tomu zábery voľne šíriť a používať.

BARTER - výmenný obchod

Zoznam služieb / komodít, ktoré po dohode akceptujeme ako platidlo. Barter je aplikovateľný do výšky max. 50% z ceny produkcie Go-Dany.com.

CESTOVNÉ a DOPRAVNÉ SLUŽBY / PRENÁJOM KANCELÁRSKEHO PRIESTORU

šoférske alebo taxi služby na dohodnutý čas, alebo účel .. cestovné lístky, letenky, zájazdy, dovolenkové ubytovanie .. prenájom kancelárie


REKLAMNÉ, PROPAGAČNÉ, MEDIÁLNE, POLYGRAFICKÉ SLUŽBY 

marketing, reklama, affiliate marketing, inzercia, promo produkcia (foto, audio, video), grafický dizajn, tlač, distribúcia ..

TECHNICKÉ SLUŽBY, INÉ SLUŽBY a PORADENSTVO 

služby právnika, účtovníka, IT servis a údržba osobných počítačov, servis klimatizácie, web dizajn, SEO optimalizácia, internet marketing .. 

iupratovanie, stravovacie služby a catering, služby maséra, štylistu, kaderníka, krajčíra, fotografa .. vyučovanie ruského jazyka .. 


KOMODITY 
noteboo
k, desktop, printer/tlačiareň, klimatizačná jednotka, nábytok a doplnky do interiéru, lokálne potraviny, doplnky výživy, vitamíny ..

business oblečenie a obuv, lokálne hand-made výrobky, bio-kozmetika, bio-drogéria .. 

Barter
Late Cancellation
Ochrana osobných a citlivých údajov

Všetky poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na pracovné, organizačné a marketingové účely v rámci našich vlastných aktivít. Zaväzujem sa nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a ochrane obchodného tajomstva, t.j. so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o el. komunikáciách“), so zákonom č.122/2013 Z.z., s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“), a so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a v súlade s nariadením GDPR.

Účastník podaním prihlášky, alebo realizovaním kúpy prehlasuje, že súhlasí so spracovaním všetkých svojich údajov uvedených v prihláške (alebo v emaily), ktoré nám poskytol za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu, a pre naše marketingové účely (občasné posielanie emailov) v zmysle hore uvedeného. Tento súhlas udeľuje na dobu až do odvolania (emailom alebo sms správou).

Špecifiká pre detské jazykové tábory
 

1. Zmluvný vzťah medzi organizátorom jazykového tábora a zákonným zástupcom účastníka tábora vzniká zaplatením poplatku za tábor.

2. Pred nástupom účastníka na detský jazykový tábor je rodič (zákonný zástupca dieťaťa) povinný vypísať prihlášku a zaplatiť poplatok za detský jazykový tábor. Všeobecné obchodné podmienky pre detské jazykové tábory sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na detský jazykový tábor.

3. Poznámka platby: Vaše meno a priezvisko, Variabilný symbol: ID dieťaťa

4. Poplatok za detský jazykový tábor obsahuje: poplatok za výučbu angličtiny v rozsahu 15 hodín. Poplatok za detský tábor ďalej zahŕňa dozor a sprevádzanie detí počas dňa od 08:00 – 16:30, vstupné poplatky do areálov a na atrakcie, učebné materiály ku kurzu, dopravu MHD. Počas trvania detského jazykového tábora je pre jeho účastníkov zabezpečená aj strava (obed a olovrant), a pitný režim. Nie je zahrnuté úrazové poistenie dieťaťa. Pripravte si preto kópiu zdravotného preukazu dieťaťa, prípadne údaje o poistení (osobne alebo emailom). 

5. Príchod detí do detského jazykového tábora sa uskutočňuje denne medzi 08:00 – 09:00. Odchod detí z detského tábora sa uskutočňuje každý deň medzi 16:00 – 16:30. Vyzdvihnutie dieťaťa po 16:30 je spoplatnené sumou 8€/ načatých 60 minút.

6. Vzhľadom k popoludňajším aktivitám, ktorým sa deti v tábore budú venovať je dobré, aby dieťa malo športové (pohodlné) oblečenie primerané počasiu. Odporúčame tiež dieťaťu pribaliť plastovú fľašu na nápoje, opaľovací krém, slnečné okuliare a/alebo klobúčik v prípade teplého a slnečného počasia. V prípade nepriaznivého počasia je vhodné pribaliť dieťaťu pršiplášť.

7. Ak účastník detského jazykového tábora nemôže z dôvodu choroby alebo iného závažného dôvodu nastúpiť do detského jazykového tábora, je možné jeho prehlásenie na iný turnus tábora v rámci jedného školského roka. Túto informáciu však treba organizátorovi tábora bezodkladne nahlásiť ešte pred začatím tábora. Ak účastník kvôli chorobe alebo iným vážnym dôvodom vynechá iba niektoré z dní trvania tábora, má právo nahradiť si 2 absencie v inom turnuse ne na rovnakej úrovni, ak takýto existuje, a to v priebehu jedného školského roka. Po skončení školského roka (september – august) nárok na náhradu absencií zaniká. Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje spoločnosť žiadnu kompenzáciu.

8. Program denného tábora je uvedený na webovej stránke jazykovej školy a môže sa v prípade potreby (nepriaznivého počasia) zmeniť.

9. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť konanie tábora z dôvodu nenaplnenia kapacít, pričom kapacitné minimum je 5 účastníkov.

10. Dieťa nesmie počas trvania detského jazykového tábora fajčiť, požívať alkohol ani iné omamné a psychotropné látky. Dieťa tiež nemôže byť pod vplyvom vyššie uvedených návykových látok (aj keď došlo k ich požitiu na inom mieste ako v priestoroch školy). Porušenie týchto pravidiel bude mať za následok okamžité vylúčenie dieťaťa z tábora a jeho zverenie do okamžitej starostlivosti rodičov. Pri vylúčení dieťaťa kvôli užívaniu návykových látok zaniká nárok na vrátenie finančných prostriedkov alebo poskytnutie inej kompenzácie.

11. V čase trvania detského jazykového tábora je dieťa povinné riadiť sa pravidlami jazykovej školy a pokynmi pedagógov. V prípade, že dieťa svojím správaním ohrozuje zdravie alebo majetok ostatných účastníkov tábora, zamestnancov a pedagógov spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora, vyhradzuje si spoločnosť vylúčiť účastníka z kurzu bez akejkoľvek náhrady.

12. Jazyková škola neručí za stratu cenností a finančnej hotovosti v priestoroch jazykovej školy počas vyučovania ani mimo neho.

13. Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa sa súhlasom so všeobecnými obchodnými podmienkami sa zaväzuje oboznámiť svoje dieťa s pravidlami správania počas detských jazykových táborov a zabezpečiť, aby ich dodržiavalo. Jazyková škola nezodpovedá za úrazy a škody, ktoré vznikli v dôsledku porušenia alebo zanedbania pravidiel dieťaťom. Pravidlá Vám budú poslané emailom. 

14. Jazyková škola nezodpovedá za prípadné úrazy a škody, ktoré vznikli v dôsledku okolností nezávislých od vôle zodpovednej osoby a v dôsledku zásahu tretích osôb ich protiprávnym konaním, ku ktorému nie sú oprávnení, ak takýmto úrazom a škodám nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti zodpovednej osoby.

15. Rodič súhlasí s fotografovaním dieťaťa/detí  počas jazykového tábora a publikáciou fotografií na stránkach a profiloch jazykovej školy.

   spanielcina .. anglictina .. slovencina .. sukromne hodiny .. konverzacie

bottom of page